Перфект Медика ООД

english

телефон: 0700 18 003Автоматичен биохимичен анализатор BS-300

Автоматичен, селективен, биохимичен анализатор, 300 теста на час без ISE
Принцип на измерване Абсорбционна фотометрия и турбидиметрия
Методи Крайноточков, кинетичен, с фиксирано време, работа с един или два реактива, моно/дихроматичен, линейна и нелинейна многоточкова калибрация
Работен диск 60 позиции за пациентски проби (чашки или епруветки)
Обем на пробата 2~45ul, на стъпки от по 0.5ul
Пипетор за проба Със защита против изкривавяне и датчик за ниво
Автоматично разреждане Да, предварително и при необходимост.
Кериовър < 0.1%
Диск за реактиви 50 позиционен, с вграден хладилник (4 – 10оС)
Обем реактив 30~450ul, на стъпки от по 1ul
Реактивен пипетор Със защита против изкривяване, датчик за ниво и софтуерно задание за периодична проверка на оставащото количество реактив
Смесване на проба и реактив Автоматично
Работна температура 37± 0.1°С
Източник на светлина Халогенна лампа
Измерващ модул Фотометър.
  Работна дължина на вълната - 340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 670, 700nm
  Кювети – пластмасови, за еднократна употреба.
Обем на реакционната смес 180~500ul
Калибрации Linear (one point, two points and multi-points), Logit-Log 4P, Logit-Log 5P, Spline, Exponential 5P,Polynomial 5P,Parabola
Качествен контрол X-R, L-J, Критерии на Westguard, Кумулативна сума, twin plot
Консумация на дестилирана/ дейонизирана вода макс. 5 л/час
Размери, маса 980mm x 710mm x 1190mm; 175kg
Комуникационен порт RS-232, LIS-Protocol


November, 2017 Перфект Медика. Всички права запазени!