Перфект Медика ООД

english

телефон: 0700 18 003Автоматичен биохимичен анализатор BS-400

Автоматичен, селективен, биохимичен анализатор, 400 теста на час без ISE
Принцип на измерване Абсорбционна фотометрия и турбидиметрия
Методи Крайноточков, кинетичен, с фиксирано време, работа с един или два реактива, моно/дихроматичен, линейна и нелинейна многоточкова калибрация
Работен диск 90 позиции за пациентски проби (чашки или епруветки)
Обем на пробата 2~45ul, на стъпки от по 0.1ul
Пипетор за проба Със защита против изкривавяне и датчик за ниво
Автоматично разреждане Да, предварително и при необходимост.
Кериовър < 0.1%
Диск за реактиви 80 позиционен, с вграден хладилник (4 – 10°С)
Обем реактив 20~310 ul, на стъпки от по 1ul
Реактивен пипетор Със защита против изкривяване, датчик за ниво и софтуерно задание за периодична проверка на оставащото количество реактив
Смесване на проба и реактив Автоматично (2 независими бъркалки)
Работна температура 37± 0.1°С
Източник на светлина Халогенна лампа
Измерващ модул Дифракционна решетка с 12 дължини на вълната от 340 до 800 nm
  Кювети за многократна употреба.
Обем на реакционната смес 150~360ul
Калибрации Linear (one point, two points and multi-points), Logit-Log 4P, Logit-Log 5P, Spline, Exponential 5P,Polynomial 5P,Parabola
Качествен контрол X-R, L-J, Критерии на Westguard, Кумулативна сума, twin plot
Консумация на дестилирана/ дейонизирана вода макс. 20 л/час
Размери, маса 1180mm x 700mm x 1145mm; 300 kg
Комуникационен порт RS-232, Двупосочна комуникация в ЛИС

 November, 2017 Перфект Медика. Всички права запазени!